Thiết bị lấy dữ liệu vào ra (DR6)

2.180.000 đ

Thiết bị lấy dữ liệu vào ra (Data Register) dùng để lấy dữ liệu mở cửa từ khóa. Dùng trong trường hợp cần thiết điều tra về giờ ra vào phòng.